İlkerlerimiz

İlkelerimiz


Tarafsızlık, mesleki bağımsızlık, yapılan işe ve cevaplayana saygı…

1) MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK

TANDANS Veri, Bilim, Danışmanlık (VBD) uyguladığı projelerde tarafsızlık ilkesine riayet ederek, sonuçların yanlılığını, bilginin kötüye kullanımını en aza indirmek için tüm teknikleri kullanmakta ve farkındalık yaratmaktadır.

Üretilen bilgi nesnel bir temel üzerine derlenerek, kullanılan yöntem ve usuller ile ilgili bilgiye son kullanıcı tarafından erişilebilmesine olanak sağlanmaktadır.

Metodolojideki değişiklikler TANDANS tarafından proje sahibi ve paydaşlarıyla anında paylaşılmaktadır.

2) CEVAPLAYANA SAYGI

Kullanılan veri toplama araçlarının seçim teknikleri ve uygulama şekilleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına orantılıdır. Ancak toplanacak verilerin katılımcılar için uygun olması ve aşırı yoğunluktan uzak olması gerekir. Bu nedenle, yanıtlayıcılardan gelen ret oranları ve tepki yükü TANDANS tarafından izlenmektedir. Ayrıca bilimsel metotlarla, belirlenen yanıtlayıcı yükü faydalanıcı ve kullanıcı ile paylaşılır ve veri toplama araçlarının tasarımı bu husus dikkate alınarak, taleplerin kapsamı ve ayrıntısı, kesinlikle gerekli olanla örtüştürülür ve yanıtlayıcı yükü, evren popülasyonlarına olabildiğince geniş oranda yaygınlaştırılarak,  aynı yanıtlayıcıya tekrar tekrar gidilmesi engellenmeye çalışılır. İşletmelerden alınacak bilgiler mümkün olduğunca idari veya ikincil kaynaklardan kullanılır.

TANDANS, yanıtlayıcılardan alınan bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve bu bilgiyi kullanarak üretilecek bilgileri ve çıkarımları yanıtlayıcı ile paylaşmayı önemsemekte, böylece yanıtlayıcıların motive olarak diğer araştırmalara daha hevesli katılacağını öngörmektedir. Bu amaçla toplanan özet bilginin mümkün olduğunca yaygınlaşması için çaba gösterilerek, faydalanıcının bu raporları yanıtlayıcılarla paylaşması amacıyla faydalanıcı motive ve teşvik edilmeye çalışılmaktadır.

3) VERİ GİZLİLİĞİ

TANDANS tarafından, veri sağlayıcıların (hane halkı, işletmeler, idareler ve diğer katılımcılar) gizliliği, verdikleri bilgilerin tutarlılığı ve yalnızca istatistiksel amaçlarla kullanılması kesinlikle garanti altına alınmaktadır.

Araştırma veya bilgi değişimi sonucu elde edilen ve veri sağlayıcılarına ait olan işlenmiş veya işlenmemiş olarak araştırmacının tanınmasına sebep olan veriler “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile güvence altına alınmıştır.

Gerçekleştirilen projelerde, bilginin üretilmesi ve yayılması süreçlerinde, istatistiksel açıdan güvenin korunması konusunda personel için rehber ve talimatlar mevcuttur. Ayrıca İstatistiki veri tabanlarının güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için fiziksel, teknolojik ve kurumsal hükümler uygulanmaktadır. Bu bağlamda, görevli personele proje öncesi yasal sorumluluk taahhütleri imzalatılır. Daha ileri araştırma amaçları için istatistiksel mikro verilere erişen üçüncü kullanıcılar için katı protokoller geçerlidir.

4) TOPLUMSAL CİNSİYET

TANDANS Veri, Bilim, Danışmanlık (VBD) ekibi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini hem kurumsal yapılanmasında hem de proje uygulamalarında ön planda tutmaktadır.

5) ETİK ARAŞTIRMA

TANDANS etik uygulamaları, proje sürecini uzatan, ek maliyet çıkartan bir yük olarak görmeyerek, etik uygulamaları projelerin çeperinde değil, merkezinde değerlendirerek, etik değerlere profesyonel sorumluluk ve ahlaki kaygılarla sahip çıkmaktadır.

Etik sorumluluk sadece araştırılan özneye, araştırma yapılan bölgede yaşayan insanlara karşı değil, araştırmanın faydalanıcılarına, ortak yürütücülerine, paydaşlarına da karşı bir gerekliliktir. TANDANS, istatistik, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bilimlerin birikiminden ve gelişkinliğinden istifade ettiği disiplinlere karşı da etik sorumluluk hissederek, en önemli etik sorumluluk olan evrensel insan haklarına ve bilim dünyasına karşı sorumluluk duymaktadır.

6) ÇEVREYE SAYGI

TANDANS tarafından gerçekleştirilen bütün çalışmalarda materyal kaynak kullanımı ve çevre konusuna hassasiyet gösterilmektedir.

7) ÇALIŞAN HAKLARI

TANDANS tam zamanlı veya proje bazlı sözleşmeli çalışanların haklarını gözeterek, hizmet alım ve satım anlaşmalarını yaparken çalışanların sigorta, ücret ve çalışma koşulları gibi temel haklarını göz önünde bulundurmaktadır. “İnsan faktörü” nün belirleyici olduğu danışmanlık sektöründe, çalışan haklarının gözetilmesiyle başarılı sonuçlar alınabileceğinin bilincinde olarak özellikle sahada zor şartlarda çalışan personelin görevini etkin, etkili ve yeterli bir şekilde yapması için motivasyonunu yüksek tutacak önlemler almaktadır.

8) ANTİ-MOBBİNG KÜLTÜRÜ

TANDANS ekibi tarafından “işte duygusal taciz” olarak tanımlanan ve özellikle insan ilişkilerinin yoğun olduğu iş alanlarında daha sık rastlanılan mobbing sorununun günümüzde ciddi bir sorun olduğu kabul edilmektedir. İşyeri ve projelerinde mobbinge müsaade etmeme ilkesinde kararlıdır. Bu konuda görevliler ve çalışanlar sürekli olarak bilgilendirmektedir.

Doğru, tutarlı, güvenilir bilginin zamanında sunumu için kalitede rekabet…

1) KALİTEDE REKABET

Bilginin kapsamı, ayrıntısı ve maliyeti ihtiyaçlarla doğru orantılıdır. Herhangi bir projede doğru ve güvenilir sonuçlar alabilmek için yeterli kaynak kullanımı TANDANS ekibi tarafından önemsenmektedir. Bu nedenle, maliyette değil, kalitede rekabet prensibini muhafaza etmektedir.

2) DOĞRU, GÜVENİLİR VE TUTARLI BİLGİ SUNUMU

TANDANS ekibi tarafından üretilen bilgiler doğruyu ve güvenilirliği resmetmektedir. Kaynak veriler, ara sonuçlar, niceliksel, niteliksel çıktılar düzenli olarak değerlendirilir ve geçerliliği konunun uzmanları tarafından onaylanır. Özellikle niceliksel verilerde örnekleme hataları ve örneklem dışı hatalar ölçülür. Niteliksel veriler için ise süreç en detaylı bilginin tüm ilgili taraflardan tarafsızlık sağlayacak şekilde kurgulanır. Süreçleri iyileştirmek için düzeltmeler düzenli olarak analiz edilir.

Bilgiler makul bir süre zarfında kıyaslanarak, farklı araştırma ve kaynaklardaki kapsam, tanımlamalar, birimler ve sınıflandırmalar açısından ortak standartlar temelinde derlenmektedir. Farklı kaynaklardan, farklı zamanlarda gelen bilgiler karşılaştırılır, uzlaştırılır ve farklılık varsa nedenler ortaya konulur, bu süreçlerde uluslararası metodolojik kurallar, normlar ve yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Uygarlık tarihinin yazı ile bulunmasına referansla, TANDANS ekibi proje ve araştırmalarda elde edilen verinin aktarılmasında raporlamanın önemine haizdir. Bu anlamda, raporlamada sadece içeriğin değil, biçimin de önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bir raporun kaliteli bir içeriği olmasının ön koşullarından birisi düzenli ve anlaşılabilir bir biçime sahip olmasıdır. Bu yüzden niceliksel ve niteliksel bilginin raporlamasında biçimsel kaliteyi sağlayabilmek için TANDANS ekibi kendine özgün raporlama şekillerini geliştirmiş ve raporlamada biçimsel kaliteyi arttırmak için söz konusu modelleri sürekli olarak geliştirmektedir. Araştırmalarda raporlama bilimsel olarak yetkinliği kanıtlanmış akademik yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından yapılmaktadır. İçeriğe ilişkin veriler araştırma nedeni, konusu ve sorunsalıyla uyumlu, iç görülerle zenginleştirilerek sunulmaktadır.

3) BİLGİNİN HIZLI SUNUMU

TANDANS ekibi, herhangi bir olgu veya olayın üç bileşenli olduğu varsayımına göre hareket eder: Bu bileşenler zaman, mekân ve aktördür. Bu nedenle, bilginin toplandığı zamandaki durumu görmenin zaman ile olan ilişkisinin farkındadır. Ancak zamanlama mevcut kaynaklar ve bu kaynakların etkin kullanımıyla da doğru orantılıdır. Bu farkındalıkla, proje çerçevesinde kullanılabilecek mevcut kaynaklar optimum bir şekilde değerlendirilerek doğru ve güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde sunma hedeflemektedir.

4) VERİ KALİTESİ ÇERÇEVESİ (DATA QUALITY FRAMEWORK)

TANDANS Veri, Bilim, Danışmanlık (VBD) ekibi süreç ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmek için sistematik ve düzenli olarak kendi iç denetimini yaparak uygulanan projeye ilişkin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektedir. Bu nedenle, kalite politikasını kamuya açık halde tanımlamakta ve organizasyon yapısı ve kullanılan araçlarda kalite yönetimini ön planda tutmaktadır. Bilgi üretim sürecinin kalitesini planlamak ve izlemek için prosedürler uygulamakta, gerekli durumlarda dışarıdan uzmanları kullanarak önemli çıktıların düzenli ve eksiksiz şekilde incelenmesini sağlamaktadır.

TANDANS ekibi tarafından araştırmalarda kullanılan araçlar araştırma öncesinde sistematik olarak test edilmektedir. Testlerde; soru formu tasarımları, örnek seçimleri ve tahmin yöntemleri her araştırma öncesinde düzenli olarak gözden geçirilmekte, veri toplama, kodlama ve veri girişi düzenli olarak izlenmekte ve gerektiğinde yinelenmektedir. Tüm süreçlerde, uygun düzenleme ve imputasyon yöntemleri kullanılmaktadır.

5) FAYDALANICI ODAKLI ÇÖZÜM

TANDANS, uygulanan projenin faydalanıcılarının daha geniş bir kümeden oluştuğu bilinciyle, uygulama sırasında müşteri - satıcı ilişkisinden çok, faydalanıcı - hizmet sağlayıcı ilişkisine odaklanmaktadır. Proje faaliyetlerinde farklı yöntem ve teknikleri uygularken dogmatik bir bakış açısından ziyade, veri kalitesinin sağlanmasını gözetmek kaydıyla farklı faydalanıcıların, farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı teknikleri farklı varyasyonlarla kullanabilen bir yöntem benimsemekte, projelerde faydalanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik girdileri hazırlama odaklı olarak çalışmaktadır. Faydalanıcı ile yakın işbirliği halinde mevcut bilgilerin gerçek ihtiyaçları karşılamadaki uygunluğu izlemek ve onların ortaya çıkmakta olan ihtiyaç ve önceliklerini göz önüne almaktadır.

Üretilen bilgilerde kullanıcı memnuniyetini düzenli olarak izlemekte ve sistematik bir şekilde takip etmektedir.

6) BİLGELİK

“Gerçek sonrası” (post truth) çağda yaşanılan en büyük sorunlardan biri bilgi kirliliğidir. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir çağda, güvenilir bilgiye erişmek de bir o kadar zorlaşmakta, evren bir bilgi çöplüğü haline gelmektedir. TANDANS bu süreçte “bilgelik” mefhumunu doğru bilgi edinilmesinin önüne koymaktadır. TANDANS için bulunabilecek her türlü bilgiye ulaşmak değil, güvenilir ve çözüm odaklı bilgiyi analiz etmek esastır. Bu doğrultuda bilimsel kuruluşlarla, özellikle üniversitelerle işbirliğine önem vererek, alanındaki bilimsel yenilikleri ve gelişimleri yakından takip etmeyi ilke edinmiştir. Uzmanları ve çalışanları da bu yönde teşvik edilmektedir.

 

Konu uzmanı kurumlarla sürdürülebilir sonuçlar için küresel ve ulusal işbirlikleri…

1) KÜRESEL İŞBİRLİĞİ (GLOBAL NETWORK)

TANDANS uluslararası tecrübe ve bilgi birikimini yaygınlaştırmak, uluslararası uygulama ve deneyimi kültürel dinamiklere uyarlayabilmek amacıyla alanındaki kurum ve uzmanlarla işbirliği yapabilmek için ilişki ve iletişimler geliştirmektedir.

En iyi uzmanlarla çalışabilmek için alanında iyi olan organizasyonlarla küresel işbirliği yapmak için çaba göstermektedir.

2) SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE YÖNETİMİ

TANDANS Rasyonel bir zaman planlaması, mekânsal özgünlüklerin sadece fiziksel değil, sosyal ve kültürel örüntüleri ile araştırmayı uygulayan aktörlerin kişisel yetenekleri ve ekip içindeki konumlarını göz önünde tutarak söz konusu sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

3) GÖNÜLLÜLÜK ESASI ÇALIŞMA

TANDANS ekibi insani yardım konularında kaynak kısıtının farkındadır. Bu nedenle alanında mümkün olduğunca gönüllü destek vermeyi ve farkındalığın arttırılmasını taahhüt etmektedir. 

Çalışma yürütülen bazı kurum ve kurluşar:

  • UNICEF

  • Gelecek Araştırmaları Enstitüsü

Bütünleşik araştırma iletişim stratejileri ışığında faydalanıcı odaklı çözümler…

1)BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇ MODELLERİ

TANDANS ekibi araştırma süreçlerinde, çağdaş yöntemleri kullanmaya özen göstermektedir. Uluslararası platformda geliştirilen araştırma iş süreç modellerini kullanmaktadır. Bu anlamda, karma araştırma iş süreçleri ise bu modele göre geliştirilerek “TANDANS Araştırma Süreçleri Modelleri – TASM” kurgulanmıştır. Bilgi üretimi için kullanılan genel metodolojik çerçeve, uluslararası standartlar, yönergeler ve iyi uygulamalar izlenmektedir. Standart kavramların, tanımlamaların ve sınıflandırmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli prosedürler uygulanmaktadır. Ulusal ve uluslararası sınıflandırma sistemleri kullanılan kodlar (cevap seçenekleri) arasında detaylı uyum vardır. Projelerde, proje ile ilgili akademik disiplinlerden mezun olan meslek profesyonelleri ile çalışmayı hedeflemekte ve çalışanlarına sürekli mesleki eğitim politikası uygulamaktadır.

Metodoloji ve uygulanan yöntemlerin etkinliğini iyileştirmek ve mümkün olduğunca daha iyi araçlar geliştirmek için üniversiteler ve bilimsel topluluklarla iş birliği yapılmaktadır.

2) BÜTÜNLEŞİK ARAŞTIRMA MODELLERİNİN KULLANIMI

TANDANS Veri, Bilim, Danışmanlık (VBD) bilginin en kapsamlı ve destekleyici şekilde alınabilmesi, değerlendirilebilmesi ve sunulabilmesi için karma (tamamlayıcı) araştırma modellerini benimser ve faydalanıcıyı bu sürece yöneltmek için gereken çabayı göstermektedir. Karma araştırma modelleri hem nicel hem de nitel tüm teknikleri kapsamakta ve onları ikincil verilerle desteklemektedir. Böylece bilginin entegre halde ve uyumlu olarak sunumu garanti altına alınmaktadır.

3) ULUSAL İŞBİRLİĞİ

TANDANS ekibi bilgiyi toplama, işleme, depolama, analiz etme ve dağıtım konusundaki tecrübe ve bilgi birikimini yaygınlaştırmak için farklı alanlarda çalışan organizasyonlarla işbirliği yaparak, proje geliştirmekte ve birlikte çalışmaktadır.

4) KONU UZMANI İLE ÇALIŞMA

TANDANS Veri, Bilim, Danışmanlık(VBD) proje uygulamalarında kaliteli sonuç alabilmek için en etkili proje bileşenlerinden biri olan, projede görevli konu uzmanlarının ve diğer personelin kişisel bilgi ve becerilerini görür.

Bizim için başarılı sonuç alınan projelerin temel kıstası, bu projelerde yer alan uzman ve diğer personelin alanında en iyi, kendini geliştirebilme kapasitesine sahip kişiler olmasıdır. Böyle bir insan kaynağı ile çalışmak için gerekirse fedakarlıklarda bulunmaktır.

Bütünleşik araştırma yönetimi süreç modelleri ile verimli ve etkili kaynak kullanımı…

1) BÜTÜNLEŞİK ARAŞTIRMA İLETİŞİM STRATEJİSİ

TANDANS iletişim konusunda da çok boyutlu olarak düşünür: Yararlanıcı, cevaplayan, kullanıcılar ve kamu otoriteleri. Tüm taraflar ile etkili iletişim kurmak araştırma uygulamasını kolaylaştıracağı gibi aynı zamanda kaliteyi de artıracaktır. Bir araştırmada yararlanıcı ile sürekli ilişki araştırma sorunsallarının net olarak ortaya konmasında önemli olduğu kadar aynı zamanda sorulacak kavram ve soruların netleştirilmesinde ve analizlerin doğru seçilmesinde de çok önemlidir. Yanıtlayanlarla iletişim de cevapsızlık oranlarının azaltılmasında ve sistematik hataların azaltılması açısından çok önemlidir. Araştırma faaliyetlerinin uygulandığı yerlerde kamu otoriteleri ile iletişim güvenlik ve araştırma etiğinin ön planda tutulmasında en önemli kriterlerden biridir.

Bu nedenle etkili iletişim TANDANS uzmanları tarafından en fazla önemsenen hususlardan biridir ve TANDANS “Bütünleşik Araştırma İletişim Stratejisini” geliştirmektedir.

2) SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE YÖNETİMİ

TANDANS Rasyonel bir zaman planlaması, mekânsal özgünlüklerin sadece fiziksel değil, sosyal ve kültürel örüntüleri ile araştırmayı uygulayan aktörlerin kişisel yetenekleri ve ekip içindeki konumlarını göz önünde tutarak söz konusu sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

3) VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI

TANDANS tüm projelerinde verimli kaynak kullanımı esasına göre hareket etmektedir. Verimli kaynak kullanımı, kalitede rekabeti ön plana çıkartan bir unsur olduğu kadar maliyet-etkin proje yönetimine de olanak sağlayarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin veri toplama, işleme, depolama, analiz ve raporlamasında yeterli, etkin ve etkili standart çözümlerle kaynaklarını verimli olarak kullanmaktadır.

4) SAHA GÜVENLİĞİ

TANDANS için “önce güvenlik” (safety first) sadece bir slogan değildir. Saha güvenliği özellikle saha araştırmalarında, saha çalışmasının fiili olarak başlaması için ön koşuldur. En başarılı proje, görev alanların sağlıklarını ve güvenliklerini maksimum derecede korudukları projedir. Bu anlamda, saha güvenliğinin tesis edilebilmesi için projenin başlangıç aşamasında faydalanıcı ve kamu ile işbirliği yapılmaktadır.

Hedefe ulaşmak için araştırma-geliştirme ve teknoloji kullanımı…

1) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

TANDANS ekibi bilgi toplumunda başarının dönemsel olduğunu, kendisini geliştirmeyen, alanındaki yeniliklere uyum sağlamakta zorlanan yapıların başarılarının geçici olduğuna inanmaktadır. Bundan dolayı sadece teknolojik yeniliklerin danışmanlık ve araştırma sektöründeki uygulamalarını değil, projelerin kavramsal ve kuramsal çerçevelerini geliştirebilmek amacıyla epistemolojik ve metodolojik gelişime de önem vermektedir.

2) TEKNOLOJİ KULLANIMI

TANDANS ekibi alanında teknoloji kullanımını ve geliştirmeyi ilkeleri arasında değerlendirmektedir. Veri toplama, işleme, depolama, analiz ve dağıtım faaliyetleri sırasında teknoloji kullanımını ön planda tutmaktadır.