Sosyal Etki & Yönetim

Blog Image

Sosyal Etki & Yönetim

SOSYAL ETKİ ANALİZLERİ ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞ ANALİZLERİ, PAYDAŞ KATILMA PLANININ
HAZIRLANMASI ve KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİN ÖNERİLMESİ


TANDANS VBD verinin toplumsal arz ve taleple buluştuğu her alanda var olmayı ilke
edinmiştir. Amaç, ortak faydanın sağlanabilmesi içi, bu faydaya katkı sağlayacak olan nitelikli
veriyi bilimsel yöntemleri kullanarak derlemektir. Özellikle toplumun birçok kesimini
etkileyen politikaların veya oluşumların paydaşlar üzerinde yarattığı etkiyi izlemek ve
değerlendirmek amacıyla veri toplayarak bilgiye dönüştürmeyi ve bunları kullanıcıların
hizmetine sunmayı görev edinmiştir. Bu çerçevede paydaş analizleri, paydaşlarının programa
katılım planları ve bu sırada geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri için de veriyi - bilgiye,
bilgiyi – anlayışa, anlayışı da – bilgeliğe dönüştürmek için karma araştırma ve analiz
yöntemini benimsemiştir.
Paydaş analizi, bir politika veya program geliştirilirken ve / veya uygulanırken tüm
paydaşların çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini belirlemek için paydaşların program ile
ilişkilerinin ve program kapsamındaki ağırlıklarının belirlenebilmesi için bilginin sistematik
olarak toplanması ve analiz edilmesi sürecidir. Bu süreç zarfında paydaşlarca kabul görmüş
sonuçları elde etmek amacıyla ilgili paydaşlarla iletişim yöntemlerini, verilecek mesajları ve
zamanlamalarını içeren plan da ortaya çıkartılmaktadır.
Farklı belirleyiciler ve senaryolar altında ortaya konan paydaş analizlerine dayalı olarak
belirlenen potansiyel problemlerin aşılabilmesi için de Sosyal Sorumluluk Projeleri
önerilmektedir.