Afgan Mültecilerin ve Göçmenlerin Türkiye'de Hareket Halindeki Güvenlik Açıkları ve Korunması Sorunları Üzerine Çalışma

Blog Image

Afgan Mültecilerin ve Göçmenlerin Türkiye'de Hareket Halindeki Güvenlik Açıkları ve Korunması Sorunları Üzerine Çalışma

Faydalanıcı: Danimarka Mülteci Konseyi & Mixed Migration Centre Middle East

Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşama masa başı araştırması ile başladı: ilgili literatürün, yasal ve politik belgelerinin, politika özetlerinin ve raporlarının toplanması ve analizi yapılmıştır. Veri toplama araçlarının hazırlanmasından sonra ikinci aşamada esas olarak altı ilde (Van, Erzurum, Adana, Konya, İzmir ve İstanbul) saha çalışması yürütülmüştür. Her ilde araştırma ekibi, Afgan mülteciler ve göçmenlerle anketler, derinlemesine görüşmeler (DG) ve odak grup görüşmeleri (OGG) gerçekleştirerek aynı anda nicel ve nitel veriler toplamıştır. Uluslararası ajanslardan ve STK'lardan temsilciler ile görüşülmüştür. Üçüncü aşama, verilerin analizi, uzman görüşmeleri yoluyla bulguların sürekli olarak doğrulanması ve nihai raporun hazırlanmasıdır.

 

Proje aktiviteleri:

  • Türkiye'de altı ilde (Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Van, Erzurum) toplam 341 Bilgisayar Destekli Kişisel Görüşme (CAPI) araştırması yapıldı.
  • Araştırma ekibi, Kasım 2019'dan Ocak 2020'ye kadar 27 IDI, 9 FGD (69 katılımcı) ve 28 kilit bilgilendirici görüşme gerçekleştirildi.
  • Toplanan veriler analiz edildi ve rapor hazırlandı.
  • Araştırma raporunun Türkçe ve İngilizce sunum webinarı gerçekleştirildi.