TR82 Bölgesi Sosyal İhtiyaç Analizi

Blog Image

TR82 Bölgesi Sosyal İhtiyaç Analizi

Faydalanıcı: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) için TR82 Bölgesi alanına giren Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yaşayanların sosyal refaha erişebilmesi ve bunun için gerekli olan etkili ve önleyici sosyal hizmet önceliklerinin belirlenebilmesi amacıyla Sosyal İhtiyaç Ananizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılarak toplanan nicel ve nitel veriler entegre edilmiştir. Üç ilde toplam1.184 yüz yüze anket, 20 odak grup toplantısı, 18 derinlemesine görüşme yapılarak; derlenen nicel veri istatistiksel paket programlar ile nitel veri ise MaxQDA yazılımı ile analiz edilmiş ve hazırlanan rapor KUZKA'ya teslim edilmiştir.